این اقامتگاه درقلب بافت تاریخی یزد باقدمت 200سال(دوره قاجار)،درهمسایگی مجموعه امیرچخماق واقع شده که دسترسی شما به اماکن تاریخی وبازاررابسیارآسان می کند.

اماکن مهم تاریخی یزدازقبیل مجموعه امیرچخماق،موزه آب،بازارخان،بازارزرگری،مسجدجامع وزندان اسکندر فقط درچندقدمی اقامتگاه بوم گردی نارنجستان قراردارند.باغ دولت آباد وآتشکده زرتشتی ها نیزدرفاصله بسیارنزدیکی ازنارنجستان قراردارند.