تلفکس: 03536273231

مدیریت اقامتگاه (لیلی): 09134556598   

مدیریت تورگردانی (علی): 09134556599 

پست الکترونیکی: booking@narenjestanhouse.com

پست الکترونیکی پشتیبان: narenjestanhouse@yahoo.com