آدرس: یزد، خیابان امام، کوچه شهید صدوقی

کد پستی: 8913678893

تلفکس: 03536273231

تلفن همراه مدیریت اقامتگاه: 09134556598
تلفن همراه مدیریت تورگردانی: 09134556599

پست الکترونیکی: info@narenjestanhouse.com